Bahar Ayları Panik Atağı Tetikleyebilir

0
1383

Denizli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Öz, İlkbahar hastalığı olarak da bilinen panik atak ile ilgili yaptığı açıklamada, Şubat ve Mart aylarında başlayıp yaz aylarına kadar devam eden panik atak vakalarındaki artışa dikkat çekti.

Şubat ve Mart ay­la­rın­da baş­la­yıp yaz ay­la­rı­na kadar panik atak va­ka­la­rı­nın biraz daha ar­tı­ğı­nı söy­le­yen Psi­ki­yat­rist Psi­ko­te­ra­pist Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ahmet Öz, panik ata­ğın kalp krizi ile ka­rış­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı.

“GÜNLERİN UZAMASI PANİK ATAKTA ETKİLİ”

Öz, “Panik atak prob­le­mi ile bu mev­sim­ler­de daha çok kar­şı­la­şı­yo­ruz. Bunun ne­de­ni gün­le­rin uza­ma­sı in­san­la­rın daha fazla uya­nık kal­ma­sı do­la­yı­sıy­la uya­rıl­mış­lık ha­li­nin art­ma­sı. Bir diğer neden ha­va­da­ki de­ği­şik­lik­le­re vü­cu­dun gös­ter­di­ği uyum. Yani soğuk ha­va­lar­da kan daha derin da­mar­lar­dan akar­ken, sıcak ha­va­lar­da daha çok yü­zey­sel da­mar­lar­dan akar. Bu durum panik atak sı­ra­sın­da da oluş­tu­ğu için zihin bunu bir teh­li­ke ola­rak al­gı­la­yıp panik atağa çe­vi­re­bi­li­yor” dedi.

“KALP KRİZİ ŞİKAYETLERİ ARTIYOR”
Panik atak­ta be­lir­gin bir şey ol­mak­sı­zın yoğun bir korku ve en­di­şe ile he­ye­can hali ol­du­ğu­na işa­ret eden Ahmet Öz “ Ge­nel­lik­le sık kar­şı­la­şı­lan durum kalp krizi ge­çi­ri­yo­rum kay­gı­sıy­la acil­le­re gi­dil­me­si­dir. Kalp atış­la­rın­da­ki hız­lan­ma, çar­pın­tı ola­rak al­gı­la­nı­yor. Kişi kal­bi­nin düz­gün ça­lış­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Nefes ala­ma­ma his­siy­le hızlı nefes alıp verme, ter bas­ma­sı, he­ye­can art­ma­sı, kas­la­rın ka­sıl­ma­sı bu­nun­la iliş­ki­li göğüs ağ­rı­sı gibi şi­ka­yet­ler olu­yor. Bu da kişi ta­ra­fın­dan kalp krizi ola­rak al­gı­la­na­bi­li­yor. Acil ser­vi­se ‘Kalp krizi ge­çi­ri­yo­rum’ diye ge­len­ler, bu teş­his­ler so­nu­cun­da panik atak ra­hat­sız­lık­la­rı­nın ol­du­ğu­nu öğ­re­ni­yor” diye ko­nuş­tu.

Prof. Dr. Bülent Topuz’un kaleme aldığı, internet güvenliği konusunda yaşadıklarını kaleme aldığı yazısını okumak için tıklayınız.

CEVAP VER